Prioriterade mål

Inom Västra Ramlösa skolområde arbetar vi efter prioriterade mål som är framtagna utifrån föregående läsårs kvalitetsredovisning, våra gällande läroplaner, föregående års attitydundersökning och Qualis. Förskolornas prioriterade mål är kopplade till:

Normer och värden
Vi har en gemensam värdegrund som synliggörs i vardagen.

Utveckling och lärande
Alla våra barn ska få möjlighet att utvecklas rikt och allsidigt utifrån sina förutsättningar och efter läroplanens intentioner.

Barns inflytande
Synliggöra barnens lärprocesser i tema och projekt genom dokumentation och i portfolio till delaktighet för, barn, föräldrar och pedagoger.

Förskola och hem
Föräldrar ska känna delaktighet och få möjlighet att utöva inflytande i vår verksamhet.

Under verksamhets/planeringsdagen i december respektive januari arbetade alla pedagoger med att utvärdera, reflektera och följa upp hur de arbetat med mål och uppdrag och vilket lärande de sett hos barnen.